AVG

A. Algemene toelichting op de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)


Wat zijn persoonsgegevens?


Alle gegeven die herleidbaar zijn tot een persoon, bijvoorbeeld adres, geboortedatum en geslacht, maar ook ras, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke persoonsgegevens.


De AVG geeft de burger meer rechten. De burger heeft het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Hij mag zijn gegevens inzien en corrigeren en kan in veel gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens.


Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer plichten. Een organisatie mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is, of als de betrokken burger daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Ook moeten zij in veel gevallen de burger laten weten wat zij met zijn gegevens (gaan) doen.


Op grond van de AVG zijn organisaties verplicht het doel van de administratie vast te leggen.  Alleen voor dat doel mogen de persoonsgegevens worden gebruikt. Alle organisaties die persoonsgegevens gebruiken hebben een informatieplicht. Dit betekent dat zij de personen op wie de gegevens betrekking hebben, moeten laten weten wat zij met hun gegevens gaan doen.


Vrijstellingen

Wanneer het doel van de administratie gericht is op het intern functioneren van de organisatie en voor het verkeer tussen de leden hoeft de organisatie de administratie niet te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Daarnaast is een groot aantal registraties vrijgesteld voor aanmelding bij het CBP: personeelsadministraties, boekhoudingen, administraties van afnemers en leveranciers, ledenadministraties, abonnementadministraties en administraties van (oud)leerlingen. Deze administraties mogen dan geen bijzondere gegevens bevatten. Dit zijn gegevens over ras, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke persoonsgegevens.


College Bescherming Persoonsgegevens

Het CBP ziet erop toe dat op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, de persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de toekomst gewaarborgd blijft.


Beveiliging en geheimhoudingsplicht

Organisaties zijn verplicht aandacht te besteden aan de beveiliging van privacygevoelige informatie. Zij zijn verplicht die gegevens geheim te houden voor onbevoegden en personen die niets met de verwerking van doen hebben. Over de beveiliging van persoonsgegevens is meer informatie te vinden op www.cbpweb.nl.B. Betekenis voor onze buurtbusvereniging


1. Wat zijn persoonsgegeven voor onze buurtbusvereniging?

Persoonsgegevens zijn gegevens, die iets vertellen over u en die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt uw persoonsgegevens met ons omdat u lid bent van onze Buurtbusvereniging.

Of omdat u de contactpersoon bent van een leverancier of relatie, waar

wij als Buurtbusvereniging zaken mee doen.

Gegevens, die over de Buurtbusvereniging zelf gaan, zijn geen gegevens die wat zeggen

over een persoon en zijn dus geen persoonsgegevens. Natuurlijk zorgen wij ook bij die

gegevens voor een goede beveiliging.


2. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Om onze taken uit te voeren.

Met uw personengegeven kunnen we bijvoorbeeld:

- De relatie met onze leden beheren;

-Onze dienstroosters indelen;

-De website van onze Buurtbusvereniging onderhouden;

– De relatie met onze leveranciers/relaties onderhouden.


3. Van wie hebben wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van de leden van onze Buurtbusvereniging. Deze verwerken we ook voor het gebruik van onze website. Daarnaast verwerken we persoonsgegeven van de contactpersonen van onze leveranciers of relaties.


4. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

a. Voor leden van de Buurtbusvereniging


– Uw naam, adres en woonplaats;

– Hoe we u kunnen bereiken (zoals uw telefoonnummer en e-mailadres);

– Of we u mogen aanspreken met “de heer” of “mevrouw”;

–  Uw geboortedatum;

–  De geldigheidstermijn van uw medische keuring;

–  Uw rijbewijs-gegevens (type, nummer, geldigheidsdatum);

–  Uw IBAN-rekeningnummer;

–  De datum in/uit dienst;

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

–  Als u lid bent van de Buurtbusvereniging hebben we uw gegevens nodig om contact

met u te onderhouden in het kader van uw lidmaatschap van de Buurtbusvereniging;

– We willen u persoonlijk aanspreken als we u post of e-mail sturen. En natuurlijk

willen we juiste contactgegevens gebruiken;


5. Voor wie?

a.  Voor onze leden.

Om onze website te beheren en u toegang te geven tot de “ledenpagina” van

onze website. Uw gegevens zijn alleen zichtbaar voor andere leden als u instemt

met ons privacy-beleid;


b. Voor leveranciers / relaties

– Uw naam, adres en woonplaats;

–  Hoe we u kunnen bereiken (zoals uw telefoonnummer en e-mailadres);

– Of we u mogen aanspreken met “de heer” of “mevrouw”.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Als u leverancier/relatie van ons bent of wordt dan willen we contact met u kunnen

opnemen en de relatie beheren.


6. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen gegevens met de volgende partijen:

–  De beheerder van onze website;

–  Partijen waarbij wij wettelijk verplicht zijn medewerking te verlenen, zoals de toezichthouder persoonsgegevens, politie en justitie.


7. Zo zorgen wij voor uw persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens vinden we heel belangrijk. Daarom zorgen we voor

goede beveiligingsmaatregelen. Zo houden we uw gegevens uit handen van personen, die hier geen toegang behoren te hebben. Datalekken melden we direct aan de Autoriteit

Persoonsgegevens.


8. Zo lang bewaren wij uw gegevens

Leden van de Buurtbusvereniging : tot 2 jaar na einde lidmaatschap

Contactpersonen van leveranciers / relaties : tot 2 jaar na einde relatie


9. Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wilt u gebruik maken van een van uw privacy-rechten? Dan kunt u terecht bij de secretaris van onze Buurtbusvereniging. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage;

Recht van bezwaar;

Recht op wissen;

Recht op beperking van de verwerking.


Stuur hiervoor een e-mail naar secretaris@bbsd.nl

Uw verzoek wordt binnen de wettelijke termijn van één maand beantwoord.


10. Vragen of klachten over privacy

Buurtbusvereniging Spankeren-Dieren vindt het zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens, maar ook met andere gegevens die in vertrouwelijkheid met ons worden gedeeld. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante regelgeving.

Heeft u een opmerking of klacht over ons? Meld dat dan  bij uw voorzitter of secretaris.

U kunt zich met uw klachten van algemene aard ook wenden tot de Algemene ledenvergadering en/of tot de  Autoriteit Persoonsgegevens:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.